Qui som

La Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya va néixer a la dècada dels 70, fruit de

l’interés i la preocupació d’un conjunt de professionals que treballaven en Escoles

Bressol de diferent tipologia, privades, públiques i cooperatives però que compartien

un objectiu comú : millorar els serveis a la primera infància.

La Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya es va integrar, des dels seus inicis a

la “Coordinadora Estatal de escuelas infantiles”, tot participant activament en les

diferents accions que es proposaven.

Durant aquests trenta anys d’existència, la Coordinadora ha passat per diverses

etapes de més o menys activitat, intentant recollir en cada moment un model d’escola

de qualitat per als nens i nenes més petits de la nostra societat.

Els trets més característics del model d’escoles bressol defensat per Coordinadora i

definits en les jornades i congressos organitzats tant a Catalunya com a nivell de tot

l’estat, es resumeixen en els següents punts:

  • Reconeixement real del caràcter educatiu dels primers anys de vida i, en conseqüència, consideració de l’educació infantil com a etapa educativa i integrada plenament en el Sistema Educatiu.
  • Formació inicial i permanent dels educadors i educadores defensant la titulació de magisteri com a la més adient per treballar en aquesta etapa.
  • Defensa de les millores en els espais i materials, adaptats a les necessitats educatives dels més petits.
  • Reconeixement del dret dels infants a gaudir d’una plaça a l’escola bressol.

Actualment podem dir que s’ha avançat en alguns aspectes, però encara no n’hi ha

prou; per això continua sent necessària l’existència d’un col·lectiu com Coordinadora

d’escoles bressol de Catalunya, per continuar endavant en la renovació pedagògica i

en la defensa de les necessitats dels més petits.